Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer – en formand, en næstformand, en kasserer, og mindst 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Det er en tradition, at suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
I lige år vælges min. 3 og i ulige år vælges min. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af
løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er
til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.
Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgavefordeling er beskrevet under bestyrelsens sammensætning.