Vedtægter
for
Vodskov Bridgeklub

§ 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Vodskov Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune.
Klubben er stiftet den 3. november 1976.

§ 2. Formål.
Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Tilhørsforhold.
Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.
Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4. Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig klubbens formål.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt at leve op til klubbens formålsbestemmelse.
Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Vodskov
Bridgeklub.
Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.
Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson, som er den 31.august. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.
Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen

§ 6. Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes i september måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag i spillelokale og på klubbens hjemmeside med to ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse. Ikke personrelaterede forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og 
fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.

§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af suppleanter.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og
beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.
Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, og mindst 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I lige år vælges min. 3 og i ulige år vælges min. 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.
Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 12. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

§ 13. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en
revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 14. Tegning og hæftelse.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som på hviler klubben.

§ 15. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling ikke, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.
Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå en almennyttig forening.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 26. september 2018.
De underskrevne vedtægter kan ses hos formand Arne Juel Christensen eller på
Vedtægter med underskrifter